Hello Fellow Yuneec Pilot!
Join our free Yuneec community and remove this annoying banner!
Sign up

Trouble binding aircraft to controller

Joined
Nov 19, 2020
Messages
119
Reaction score
14
Age
82
Mám také stejný problém. ST 16 vidí můj starý dron Typhon H. Koupil jsem ještě také jiný dron Typhon H s Realsense a moje ST16 ho nevidí. Kamery umím aktivovat. Mám 2 kamery a umím je aktivovat (načíst -Bind).
Neumím (nevím) jak připojit ten druhý dron k ST16. Kamera snímá, ale dron nereaguje (není připojení). Jaký software nainstalovat? Nikde není manuál jak připojit jiný dron s RealSense. Mám originální manuál, návod. Jak aktivovat dron s RealSense v manuálu není. Na ST16 jsem RealSense označil (potvrdil). Neumím udělat připojení.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
I also have the same problem. ST16 can see my old Typhon H drone. I also bought another Typhon H drone with Realsense and my ST16 can't see it. I can activate the cameras. I have 2 cameras and I can activate them (load -Bind).
I don't know how to connect the other drone to the ST16. The camera takes pictures but the drone doesn't respond (no connection). What software to install? There is no manual anywhere on how to connect another drone with RealSense. I have the original manual, instructions. How to activate the drone with RealSense is not in the manual. I have marked (confirmed) RealSense on ST16. I don't know how to make the connection.
Typhon H-1.PNG
Typhon H.PNG
 
Last edited by a moderator:
You need to create a model for each aircraft you want to bind to the controller. Name one TH no RS and the other TH with RS. Select the appropriate model when you want to fly the aircraft.

 
Mám také stejný problém. ST 16 vidí můj starý dron Typhon H. Koupil jsem ještě také jiný dron Typhon H s Realsense a moje ST16 ho nevidí. Kamery umím aktivovat. Mám 2 kamery a umím je aktivovat (načíst -Bind).
Neumím (nevím) jak připojit ten druhý dron k ST16. Kamera snímá, ale dron nereaguje (není připojení). Jaký software nainstalovat? Nikde není manuál jak připojit jiný dron s RealSense. Mám originální manuál, návod. Jak aktivovat dron s RealSense v manuálu není. Na ST16 jsem RealSense označil (potvrdil). Neumím udělat připojení.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
I also have the same problem. ST16 can see my old Typhon H drone. I also bought another Typhon H drone with Realsense and my ST16 can't see it. I can activate the cameras. I have 2 cameras and I can activate them (load -Bind).
I don't know how to connect the other drone to the ST16. The camera takes pictures but the drone doesn't respond (no connection). What software to install? There is no manual anywhere on how to connect another drone with RealSense. I have the original manual, instructions. How to activate the drone with RealSense is not in the manual. I have marked (confirmed) RealSense on ST16. I don't know how to make the connection.
View attachment 26234
View attachment 26233
Vázání zařízení Typhoon H s funkcí RealSense je stejné jako vázání zařízení bez této funkce. Uvědomte si, že po svázání zařízení ST16 s novým zařízením Typhoon H (s funkcí Realsense nebo bez ní) se původní zařízení Typhoon H již nezobrazí, dokud proces nezopakujete. Vaše zařízení ST16 může být současně svázáno pouze s jedním zařízením Typhoon H.
Začne hlavní LED dioda na zadní straně modulu Realsense blikat oranžově, pokud nový Typhoon dvakrát nakloníte dopředu ?

Binding a Typhoon H with RealSense is the same as Binding a Typhoon H without RealSense.
Each Typhoon H must have it's own "Model" stored on the ST16, and the correct Model must be selected each time you initiate a new binding.
Be aware that once you bind an ST16 to a new Typhoon H (with or without Realsense), the original Typhoon H will no longer appear until you repeat the process. Your ST16 can only be bound to one Typhoon H at a time.

Does the main LED on the back of the Realsense module start flashing orange if you tilt the new Typhoon forward twice ?


Vazba zařízení Typhoon H s funkcí RealSense je stejná jako vazba zařízení Typhoon H bez funkce RealSense.
Každý Typhoon H musí mít svůj vlastní "Model" uložený v ST16 a správný Model musí být vybrán pokaždé, když zahájíte novou vazbu.
Uvědomte si, že jakmile jednou svážete zařízení ST16 s novým zařízením Typhoon H (s Realsense nebo bez něj), původní zařízení Typhoon H se již nezobrazí, dokud proces nezopakujete. Zařízení ST16 může být v daném okamžiku svázáno pouze s jedním zařízením Typhoon H.

Začne hlavní LED dioda na zadní straně modulu Realsense blikat oranžově, pokud nový Typhoon dvakrát nakloníte dopředu ?
 
@RudaR
Here is the document for binding to the controller.
 

Attachments

  • TH Model and Bind Czech.pdf
    1.4 MB · Views: 10
  • Love
Reactions: WTFDproject
Děkuji. Je to od Tebe velká práce. Já vím kolik času (hodin) to je. Já umím změnit .pdf na doc a i přeložit Angl. do CZ.
Jak jsi ale udělal WFPDproject? V jakém programu to děláš, že to jde tak rychle. Hodně dobré !!

Thank you. Thank you. That's a great job by you. I know how much time (hours) it is. I can turn a .pdf into a doc and even translate the English into CZ.
But how did you make the WFPDproject? What program do you do it in that it goes so fast. Very good !!!
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: DoomMeister
Děkuji. Je to od Tebe velká práce. Já vím kolik času (hodin) to je. Já umím změnit .pdf na doc a i přeložit Angl. do CZ.
Jak jsi ale udělal WFPDproject? V jakém programu to děláš, že to jde tak rychle. Hodně dobré !!

Thank you. Thank you. That's a great job by you. I know how much time (hours) it is. I can turn a .pdf into a doc and even translate the English into CZ.
But how did you make the WFPDproject? What program do you do it in that it goes so fast. Very good !!!
The drawings and photograph editing are made by using the "Paint" program that is built into Windows 10. The images are added to text written using Microsoft Word. The document is then saved as a PDF file so it can be posted on the Forum. It is a very basic system, but has worked well so far.

Kresby a úpravy fotografií se provádějí pomocí programu Malování, který je součástí systému Windows 10. Obrázky jsou pak přidány k textu napsanému pomocí aplikace Microsoft Word. Dokument je poté uložen jako soubor PDF, aby mohl být zveřejněn na fóru. Je to velmi jednoduchý systém, ale zatím funguje dobře.
 
  • Like
Reactions: DoomMeister
Děkuji. Je to od Tebe velká práce. Já vím kolik času (hodin) to je. Já umím změnit .pdf na doc a i přeložit Angl. do CZ.
Jak jsi ale udělal WFPDproject? V jakém programu to děláš, že to jde tak rychle. Hodně dobré !!

Thank you. Thank you. That's a great job by you. I know how much time (hours) it is. I can turn a .pdf into a doc and even translate the English into CZ.
But how did you make the WFPDproject? What program do you do it in that it goes so fast. Very good !!!
From your response can we assume you were able to bind the newer TH with RealSense to the older ST16?

Z vaší odpovědi můžeme předpokládat, že jste byli schopni svázat novější TH pomocí RealSense se starším ST16?
 
Kresby a úpravy fotografií se provádějí pomocí programu „Malování“, který je integrován do systému Windows 10. Obrázky jsou přidány do textu napsaného pomocí aplikace Microsoft Word. Dokument je poté uložen jako soubor PDF, takže jej lze zveřejnit na fóru. Je to velmi základní systém, ale dosud fungoval dobře.

Kresby a úpravy fotografií se provádějí pomocí programu Malování, který je součástí systému Windows 10. Obrázky jsou pak přidány k textu napsanému pomocí aplikace Microsoft Word. Dokument je poté uložen jako soubor PDF, aby mohl být zveřejněn na fóru. Je to velmi jednoduchý systém, ale zatím funguje dobře.
Ano znám. Používám také i Výstřižky z WIN10. Máš dobrou fotografii s tou cigaretou. Jak to že ještě nespíš. V USA Karolina je teprve 2:43 hodin. U nás je 8:43 hodin.

Yes I know. I also use WIN10 clippings. You have a good photo with that cigarette. How come you're not sleeping yet. In the US, Carolina is only 2:43 p.m. We have 8:43 hours.
Z vaší odpovědi můžeme předpokládat, že jste byli schopni vázat novější TH pomocí RealSense na starší ST16?

Z vaší odpovědi můžeme předpokládat, že jste byli schopni svázat novější TH pomocí RealSense se starším ST16?
Nevím jestli Starší/Novější. Ale Verze je:
1Letadlo SR24S_36190v1,07 Kamera-CGOP_6215ED
2Letadlo SR24S_24286v1.07 Kamera-CGOP_6225CC
2Letadlo SR24S_24286v1.07 má Realsense.
1.ST16 Starší+2.ST16 nová (má víc anten).
Později napíši když se to povedlo.


I don't know if Older / Newer. But the version is:
1Airplane SR24S_36190v1.07 Camera-CGOP_6215ED
2Airplane SR24S_24286v1.07 Camera-CGOP_6225CC
2 SR24S_24286v1.07 has Realsense.
1.ST16 Older + 2.ST16 new (has more antennas).
I'll write later if I succeed.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: DoomMeister
Have you had success binding aircraft 2 to the older controller from aircraft 1?
 
Zaznamenali jste úspěch při vazbě letadla 2 na starší ovladač z letadla 1?
Ano, povedlo se, když jsou informace, tak to je lehké ( jednoduché ). Také je dobré video. Oba ST16, starý i nový dobře komunikují s dronem. Děkuji za radu ( consultation ).
Vada u novější ST16 trvá ( zůstala ). Psal jsem dříve. Po vypnutí ST16 se baterie vybije do červené někdy i za 1 den. Musím baterii demontovat. Ničí (rozbije ) baterii. Druhá ST16 tuto závadu nedělá.

Včera jsem zkoušel kolik vydrží baterie drona. Dal jsem ho do 0.5 metru vysoko aby se nerozbil pádem na zem. Nejdříve málo bliknul a potom zase málo bliknul ( červená barva ). Na ST16 byl červený nápis. Motory pracovaly ( dron letěl) ještě, ještě 5 minut. Potom na ST16 byla vibrace. Na 13.5 Voltu jsem let ukončil. Zkouška (test ) byla dobrá, nebyla havarie.

Pozn. (note). 1. kamera nedává výšku. Dnes udělám demontáž kamery podle č.18 jak jsi mi radil, Zelený drát. Také bych chtěl vyměnit můj objektiv za Zoom. Získaný obraz krajiny ( fotky ) je hodně daleko, krajina není dobře vidět . Musím měnit celou kameru ? Není jen nějaká čočka pro dron ( jde jen nasadit -vložit) ? Moje kamera na dronu nejde vyšroubovat. Je fixovaná asi barvou.
Nemusím zde dávat text Anglicky?

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Yes, it worked, when there is information it is easy ( simple ). Also the video is good. Both ST16, old and new communicate well with the drone. Thanks for the advice ( consultation ).
The defect in the newer ST16 persists ( remained ). I wrote earlier. After switching off the ST16, the battery will drain into the red sometimes in 1 day. I have to dismantle the battery. It destroys ( breaks ) the battery. The other ST16 does not do this glitch.

Yesterday I tested how long the drone battery lasts. I put it up 0.5 meters high to prevent it from breaking by falling to the ground. First it flashed a little and then it flashed a little again ( red color ). The ST16 had red writing on it. The motors worked ( the drone flew ) for another, another 5 minutes. Then there was a vibration on the ST16. At 13.5 volts I ended the flight. The test ( test ) was good, there was no crash.

Note (note). 1st camera does not give altitude. Today I'll do the camera disassembly as you advised, Green wire. I would also like to replace my lens with a Zoom. The obtained landscape image ( photos ) is very far away, the landscape is not well visible . Do I have to change the whole camera ? Isn't there just some lens for the drone ( it's just a snap-on lens ) ? My camera on the drone can't be unscrewed. It's fixed with paint, I guess.
Don't I have to put English text here?
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
 
Last edited by a moderator:

New Posts

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
20,798
Messages
240,180
Members
26,724
Latest member
atctower