Hello Fellow Yuneec Pilot!
Join our free Yuneec community and remove this annoying banner!
Sign up

Typhoon H+ tips over during landing

@RudaR
Jak vysoké jsou ty prodloužení nohou?
Dochází k volnému pohybu na spojích mezi původní délkou a prodloužením?
Vzhledem k pozdnímu odhalení nestandardní baterie a jejího uchycení a existenci prodloužení nohou, je na vašem nastavení ještě něco nestandardního?

Jak vysoké jsou ty prodloužení nohou?
Dochází k volnému pohybu na spojích mezi původní délkou a prodloužením?
Vzhledem k pozdnímu odhalení nestandardní baterie a jejího uchycení a existenci prodloužení nohou, je na vašem nastavení ještě něco nestandardního?
Toto jsem udělal před několika dny. Nastavil jsem nohy aby se vešla kamera. Dá se to porovnat k velikosti ostatního, ale asi 18cm. Jenom jsem měl baterii navít, tak jsem ,,trochu" experimentoval. Spojil jsem 2 trubky a udělal nody delší. Zdvihání podvozku nepoužívám. Tady není dobrá konstrukce. Podvozky po tvrdém přistání jsou poruchové, složité a drahé. Mělo být jiné řešení. Ale toto se nevztahuje na můj původní dotaz problému.
Původní problém: Motory točí hodně i po přistání a u koupeného nového drona se mi tímto po dobrém přistání ulomily vrtule na zemi. Pořád se to točilo. Kdyby se netočily tak dlouho tak i kdyby se převrátil tak by se vrtule neulomily. Nevím, zda je dobrý překlad, Píši opakovaně: Kdyby se přestaly hned točit, mohl by se dron i převrátit bez poškození vrtulí.

I did this a few days ago. I adjusted the legs to accommodate the camera. It can be compared to the size of the other, but about 18cm. I just had to wind the battery, so I experimented "a little". I connected 2 pipes and made the nodes longer. I don't use landing gear lifting. This is not a good design. Landing gear after a hard landing are faulty, complicated and expensive. There should have been another solution. But this does not apply to my original problem question.
The original problem: The motors spin a lot even after landing, and with the new drone I bought, this caused the propellers to break off on the ground after a good landing. It kept spinning. If they didn't spin for so long, even if he capsized, the propellers wouldn't break. I don't know if it's a good translation, I'm writing repeatedly: If they stopped spinning right away, the drone could even flip over without damaging the propellers.
 
Last edited by a moderator:
Ruda,

We are confused as to which aircraft, camera, and controller combination you are having the landing problem with. You say you have an H+ with an ST16 then you post a photo of a modified Typhoon H with a CGO3+ and battery modification.

Please post a photo of the aircraft and camera that is giving you the landing problem and also a closeup photo of the controller for it so we can see if the mounting screws for the sticks are visible or not.
 
Mám Typhon H Plus. Vím, že se motory zastavují červeným tlačítkem. Tady jde o těch 6 sec.

I have a Typhon H Plus. I know the motors stop with the red button. This is about the 6 seconds.
@RudaR,
Překlad vždy přináší možnost záměny. Máte Typhoon H a Typhoon H Plus?
Ptám se proto, že Typhoon H na obrázcích výše nemá automatické vypnutí po 6 sekundách. Alespoň ne po běžném ručním přistání. Oba modely automaticky zastaví motory při přistání, pokud k přistání použijete RTH, ale pouze Typhoon H Plus automaticky zastaví motory při normálním přistání.
Také mě napadlo, jestli mluvíte o 3sekundovém zpoždění vypnutí spojeném s červeným tlačítkem na obou modelech?

Translation always comes with a chance for confusion. Do you have both Typhoon H and Typhoon H Plus?
I ask because the Typhoon H in the pictures above does not have an automatic shutdown after 6 sec. At least not after a normal manual landing. Both models will stop the motors on landing if you use RTH to land, but only the Typhoon H Plus stops the motors on a normal landing.
I wondered also if you were talking about the 3 second shutdown delay associated with the red button on both models?

Landing.png
 
@RudaR,
Překlad vždy přináší možnost záměn. Máte Typhoon H a Typhoon H Plus?
Ptám se proto, že Typhoon H na obrázcích výše nemá automatické vypnutí po 6 sekundách. Alespoň ne po běžném ručním přistání. Oba modely automaticky zastaví motory při přistání, pokud k přistání použijete RTH, ale pouze Typhoon H Plus automaticky zastaví motory při normálním přistání.
Také mě napadlo, jestli mluvíte o 3sekundovém zpoždění vypnutí spojeném s červeným tlačítkem na obou modelech?

Překlad vždy přináší možnost záměn. Máte Typhoon H a Typhoon H Plus?
Ptám se proto, že Typhoon H na obrázcích výše nemá automatické vypnutí po 6 sec. Alespoň ne po běžném ručním přistání. Oba modely zastaví motory při přistání, pokud k přistání použijete RTH, ale pouze Typhoon H Plus zastaví motory při normálním přistání.
Také mě napadlo, jestli mluvíte o 3 sekundovém zpoždění vypnutí spojeném s červeným tlačítkem na obou modelech?

[PŘIDAT]29408[/PŘIDAT]

@RudaR,
Překlad vždy přináší možnost záměn. Máte Typhoon H a Typhoon H Plus?
Ptám se proto, že Typhoon H na obrázcích výše nemá automatické vypnutí po 6 sekundách. Alespoň ne po běžném ručním přistání. Oba modely automaticky zastaví motory při přistání, pokud k přistání použijete RTH, ale pouze Typhoon H Plus automaticky zastaví motory při normálním přistání.
Také mě napadlo, jestli mluvíte o 3sekundovém zpoždění vypnutí spojeném s červeným tlačítkem na obou modelech?

Překlad vždy přináší možnost záměny. Máte Typhoon H i Typhoon H Plus?
Ptám se proto, že Typhoon H na obrázcích výše nemá automatické vypnutí po 6 sec. Alespoň ne po běžném ručním přistání. Oba modely zastaví motory při přistání, pokud k přistání použijete RTH, ale pouze Typhoon H Plus zastaví motory při normálním přistání.
Také mě napadlo, jestli mluvíte o 3 sekundovém zpoždění vypnutí spojeném s červeným tlačítkem na obou modelech?

View attachment 29408
@RudaR,
Překlad vždy přináší možnost záměn. Máte Typhoon H a Typhoon H Plus?
Ptám se proto, že Typhoon H na obrázcích výše nemá automatické vypnutí po 6 sekundách. Alespoň ne po běžném ručním přistání. Oba modely automaticky zastaví motory při přistání, pokud k přistání použijete RTH, ale pouze Typhoon H Plus automaticky zastaví motory při normálním přistání.
Také mě napadlo, jestli mluvíte o 3sekundovém zpoždění vypnutí spojeném s červeným tlačítkem na obou modelech?

Překlad vždy přináší možnost záměny. Máte Typhoon H i Typhoon H Plus?
Ptám se proto, že Typhoon H na obrázcích výše nemá automatické vypnutí po 6 sec. Alespoň ne po běžném ručním přistání. Oba modely zastaví motory při přistání, pokud k přistání použijete RTH, ale pouze Typhoon H Plus zastaví motory při normálním přistání.
Také mě napadlo, jestli mluvíte o 3 sekundovém zpoždění vypnutí spojeném s červeným tlačítkem na obou modelech?

View attachment 29408
Ahoj
Děkuji za Open Calibration Screen-CZ.pdf. Prozkoumám. Omlouvám se za dlouhý čas odpovědi, já mám hodně práce. A také jsem napsal špatně prodloužení nohou. Prodloužení nohou jsem já udělal 10 cm. Já jsem to ale udělal hodně pro přidání jiného fotopřístroje se Zoom. Je to hodně 10 cm. Stačí třeba jen 4 cm. Když budeš potřebovat podrobnosti tak napíši nebo pošlu fotky. Já jsem udělal držení baterie jako provizorium pro mě. A protože jsou nohy hodně dlouhé a baterie je těžká, tak jsem musel ještě připevnit nohy, aby se neroztahovaly ( aby nohy byly u sebe). Originál mechanika nohy neudrží, je velký úhel nohy.

Problém přistání: Já jsem zjistil, že dron neví, že přistál a proto je nastaveno točení vrtulí. To ale někdy udělá převrácení, nebo foukne vítr z jiné strany a když se vrtule točí, tak se ulomí. Jak jsem já zjistil, nejde asi použít u motorů trochu snížit (méně) točení, ale podívám se na návod. Točení vrtulí po přistání dlouho není dobré. Když někdo koupí nový dron, neví (neumí) rychle přepínat ŽELVU a KRÁLÍK a hodně láme a kupuje vrtule jako se to stalo mě. Konstrukce drona by měla mít čidlo přistání ( čidlo otřesu, čidlo doteku země) a po přistání se netočit. Když se vrtule netočí, tak se nezlomí (nepraskne). Deník není nutný. Vrtule se točí a dron se někdy převrací možná i náraz větru z boku.

Hello
Thank you for Open Calibration Screen-CZ.pdf. I will investigate. Sorry for the long reply, I'm very busy. And I also spelled leg extensions wrong. I made the leg extension 10 cm. But I did it a lot to add another camera with Zoom. It's a lot of 10 cm. Only 4 cm is enough. If you need details, I will write or send photos. I did hold the battery as a stopgap for me. And because the legs are very long and the battery is heavy, I had to attach the legs so that they don't stretch (so that the legs are together). The original mechanism does not hold the legs, the angle of the leg is large.

Landing problem: I found that the drone does not know that it has landed and therefore the propellers are set to spin. But sometimes it capsizes, or the wind blows from another direction and when the propeller is spinning, it breaks. As I found out, it is probably not possible to use the motors to reduce (less) rotation a little, but I will look at the instructions. Spinning the propellers for a long time after landing is not good. When someone buys a new drone, they don't know (can't) quickly switch between TURTLE and RABBIT and break a lot and buy propellers like it happened to me. The design of the drone should have a landing sensor (shock sensor, ground contact sensor) and not rotate after landing. When the propeller does not spin, it does not break (crack). A diary is not necessary. The propeller spins and sometimes the drone flips over, maybe even a gust of wind from the side.
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: WTFDproject
Ano je to ten typ dronu, ale já jsem ho upravil před několika dny. Dal jsem mu delší nohy aby mohl nést baterii pod kamerou. Mohu měnit baterie ai nohy. Mohu dát originální baterii nebo 8000mAh.
Ptáte se na typ, moc jsem se tím nezabýval, ale zde- Nákup: YUNTYHBEU-W Yuneec Typhoon H Advance.
Model: SR24S_24286v 1.07, kamera: CGOP_6225CC, verze systému ST16: st16_system_v03.01.b30 Verze APK: st16_app_v01.00.45
Dobrý den. Ještě se vracím k mému problému. Drom se dotkne země a malou chvíli poskakuje. Já jsem zjistil z nastavení v manuálu, že se vrtule točí ještě 2-3 sec. A toto mi někdy převrátí dron. Vrtule mého dronu mají po přistání sílu. Jak odstranit točení vrtulí 2-3 sec. po dobrém přistání. Vypnout motory 10cm nad zemí a bouchnout dronem na zem??? Zlomil jsem hodně vrtulí po dobrém letu. Typhoon H Advance, ST16.
 
Dobrý den. Ještě se vracím k mému problému. Drom se dotkne země a malou chvíli poskakuje. Já jsem zjistil z nastavení v manuálu, že se vrtule točí ještě 2-3 sec. A toto mi někdy převrátí dron. Vrtule mého dronu mají po přistání sílu. Jak odstranit točení vrtulí 2-3 sec. po dobrém přistání. Vypnout motory 10cm nad zemí a bouchnout dronem na zem??? Zlomil jsem hodně vrtulí po dobrém letu. Typhoon H Advance, ST16.
The only advice I can give is to perform a accelerometer calibration from time to time. Accelerometer is a main part for landing-detection-system at flight controller.

Na skled
 
Blbost. Stáhnul jsem J3 a je to. A ještě čistit a rozebírat nebo posílat letový deník??? Vrtule točí zbytečně a dron se potom převrátí. Odstranit 2-3 sec. točení vrtulí.

Pooh. I downloaded the J3 and that's it. And still clean and disassemble or send a flight log??? The propeller spins unnecessarily and the drone then flips over. Remove 2-3 sec. spinning propellers.
 

Attachments

 • Screenshot_2023-08-04-11-17-10.png
  Screenshot_2023-08-04-11-17-10.png
  129.6 KB · Views: 10
Blbost. Stáhnul jsem J3 a je to. A ještě čistit a rozebírat nebo posílat letový deník??? Vrtule točí zbytečně a dron se potom převrátí. Odstranit 2-3 sec. točení vrtulí.
No need at the moment to send the flightlogs. As I think you have already recognized, J3 is significantly out of normal calibration. In a manner that will create a lot of movement (39%) to flip the drone on landing to (I think) the front.
It may be safest to create a new model and bind to the new model. I think the new models always have all standard calibrations.

This is what J3 should look like:
J3.png
 
Last edited:
Proveďte všechny kalibrace, když létáte v nové oblasti. Jediný problém, se kterým jsem se kdy setkal, je, že Typhoon nechce přistát, protože je vypnutá kalibrace.
Nově jsem kalibroval, Let i přistání dobré. Jenom pozdě sníží (ubere otáčky vrtulí) a zastaví motory
 
V tuto chvíli není nutné zasílat záznamy letu. Jak myslím, už jste poznali, J3 je výrazně mimo normální kalibraci. Způsobem, který vytvoří spoustu pohybu (39 %), aby se dron přistání překlopil (myslím) dopředu.
Nejbezpečnější může být vytvořit nový model a navázat se na nový model. Myslím, že nové modely mají vždy všechny standardní kalibrace.

Takto by měl J3 vypadat:
[PŘIDAT]29645[/PŘIDAT]
Ano, souhlasím. OK. Já si někdy pomáhám rychlým vypnutím motorů blízko země. aby se nepřevrátil.
Ale nyní nové: Já jsem se chtěl dívat na GUI. Mám aplikaci TyphoonHGUISetup_v1.2.13.exe a také TyphoonHGUISetup_v1.1.8.exe. Zkoušel jsem zapojení na PC s WIN 7 Home Premium a také na PC s Windows 10 Home ( QuadCore Intel Core i7-6700K, 4000 MHz ). A také ,,Jako správce".
Typphon H se po připojení USB zapne Start rychle bliká modré světlo. Aplikace GUI nefunguje. Já nevím proč. Minulý rok spojení s GUI bylo, mám to zapsané. Kde jsou potíže? Udělal něco Microsoft s Windows?
 
Yes, I agree. OK. I sometimes help myself by quickly shutting down the engines close to the ground. so as not to tip over.
But now new: I wanted to look at the GUI. I have the application TyphoonHGUISetup_v1.2.13.exe and also TyphoonHGUISetup_v1.1.8.exe. I tried to connect to a PC with WIN 7 Home Premium and also to a PC with Windows 10 Home ( QuadCore Intel Core i7-6700K, 4000 MHz ). And also "As an administrator".
Typphon H turns on after USB connection, Start flashes fast blue light. The GUI application does not work. I don't know why. Last year the connection with the GUI was, I have it written. Where are the problems? Has Microsoft done anything with Windows?
Are you sure your USB cable is data capable? Most are only charging cables and will not work with the GUI. There are no markings in the US to tell the difference between the two types.
 
 • Like
Reactions: Steve Carr
Je problém s převrácením vyřešen? Pokud ano, co jste změnili, že jste to opravili?
Myslím, že je přistání lepší. Snížil jsem J3. Dnes ještě také budu dělat GUI.

GUI: Máte ještě nějaký nápad (zkušenosti) se zapojením GUI? Já jsem udělal: Spustil jsem na PC GUI, Typhon H je vypnut, Já jsem připojil USB, Dron dal zvuk- Start a modré svělo. GUI na PC (senzor Information - Senzor and Motor Dpeed Con.....) má nahoře 8 kroužků. Tyto kroužky se při mém tomto spojení trochu málo otáčejí. Já si myslím, že moje spojení USB - Dron má dobrý kabel. Když není dron připojený k PC, tak se kroužky na PC neotáčí. Já si myslím, že mám spojení kabelem dobré. Mám já pravdu? Není chyba v nastavení u Typhona H? Mám ještě 3 kabel a zkusím. Kroužky se pohybují, ale nic není z drona načteno. Zelená barva na GUI se neobjeví nikde. Když budu mít informace z GUI, potom já můžu dále dělat pokusy.

English:
I think the landing is better. I downgraded the J3. Today I will also do the GUI.

GUI: Do you have any other idea (experience) with GUI wiring? I did: I started on PC GUI, Typhon H is off, I connected USB, Drone gave sound- Start and blue light. The PC GUI (Sensor Information - Sensor and Motor Dpeed Con.....) has 8 rings at the top. These rings are turning a little low with my this connection. I think my USB - Drone connection has a good cable. When the drone is not connected to the PC, the rings on the PC do not rotate. I think I have a good cable connection. Am I right? Is there an error in the settings of the Typhon H? I have 3 more cables and will try. The rings move but nothing is loaded from the drone. The green color on the GUI does not appear anywhere. Once I have the information from the GUI, then I can continue to experiment.
 
Last edited by a moderator:
Open Device manager (commandline devmgmt.msc) and check if a virtual COM will be assigned to the Typhoon H if connected via USB, no need to start GUI. Just to check. It should be a "STMircroelectronics Virtual COM Port" follwed by COM+ its number.

If you have that then start the GUI as administrator, not before.
 
 • Like
Reactions: Steve Carr
GUI: Máte nějaký jiný nápad (zkušenost) s GUI zapojením? Udělal jsem: Začal jsem na PC GUI, Typhon H je vypnutý, připojil jsem USB,

GUI: Do you have any other idea (experience) with GUI wiring? I did: I started on PC GUI, Typhon H is off, I connected USB,
Váš popis uvádí, že máte USB připojeno před spuštěním dronu. Na mém musí být Typhoon H zapnutý a spuštěný před připojením k PC.
1.) Začněte s GUI spuštěným na PC, ale USB není připojeno.
2.) Ujistěte se, že je Typhoon H vypnutý.
3.) Připojte USB kabel pouze k dronu.
4.) Spusťte dron a počkejte, až naběhne.
5.) Připojte USB k PC.

Your description mentions you have the USB connected before starting the drone. On mine, the Typhoon H has to be on and booted up before connecting to the PC.
1.) Start with the GUI running on the PC but USB is not connected.
2.) Ensure the Typhoon H is turned off.
3.) Connect the USB cable to only the drone.
4.) Start the drone and wait for it to boot up.
5.) Connect the USB to the PC.
 
Váš popis uvádí, že máte USB připojeno před spuštěním dronu. Na mém účtu Typhoon H zapnutý musí být spuštěný před připojením k PC.
1.) Začněte s GUI spuštěným na PC, ale USB není připojeno.
2.) jedná se, že je Typhoon vypnutý.
3.) Vyberte USB kabel pouze k dronu.
4.) Spusťte dron a počkejte, až naběhne.
5.) novější USB k PC.

Váš popis uvádí, že máte USB připojeno před spuštěním dronu. Na mém musí být Typhoon H zapnutý a spuštěný před připojením k PC.
1.) Začněte s GUI spuštěným na PC, ale USB není připojeno.
2.) Ujistěte se, že je Typhoon H vypnutý.
3.) Připojte USB kabel pouze k dronu.
4.) Spusťte dron a počkejte, až naběhne.
5.) Připojte USB k PC.
Projekt WTFD + h-elsner :
Neumím, jsem vyčerpaný. 2 dny. Mám jenom zmatek. GUI se nespojí.

Po spuštění a instalaci GUI žádá Serialport. Já přepnu- Edit/ Connect Ways/ USB. Když zase znovu nainstaluji, tak je nová instalace zase Connect Ways/ Serialport. Informace o zařízení žádá- Vehicle, Type: Typhon H, ID: ….. Není, nejde vložit.

Instaloval jsem TyphoonHGUI Setup_v1.1.8.exe (14 198 339), TyphoonHGUI Setup_v1.2.13.exe (14 203 445) , Software pro Windows Typhoon H STD V1.2.13.exe (14 203 445.P) + STMicroelNG.P

V dalších pokusech a manipulaci GUI napsal Port COM9 neexistuje.

Můj postup pro kontrolu:
1.) Aplikace Koš+ Vyšištění PC
2.) Instalace GUI- v1.1.8.exe, v1.2.13.exe ,,Jako správce“, Odinstalace vždy: Přidat nebo odebrat programy.
3.) Spuštěno GUI na PC bez USB ,,Jako správce“.
4.) Připojení kabel USB k Dronu, Dron vypnutý
5.) Spuštěn Dron- prodleva 20 sec. Barva Oranžová potom bliká Modrá.
6.) Zapojen kabel USB do PC. Zkouška Serialport/USB- nic, nula spojení.
7.) Výsledek- Data nejsou.

GUI zkoušeno na starém PC- LENOVO (včera) a na mém Windows 10 Home ( QuadCore Intel Core i7-6700K, 4000 MHz) dnes. Také pokus- staženo z internetu (NETFramework ?! - pokusy, zkoušky)+ Zkoušeny 2 kabely. Krátký a dlouhý. V r.2021 bylo spojení na dlouhý kabel. Dnes nejdou 3 USB kabely.

Já už se tomu směju. Kde je ten zakopaný malý pes.

Poznámka: Včera jsem použil můj druhý ST16, aktivace (spojení) s Dronem proběhlo v pořádku, Také jsem ubral J3- (dal méně J3), jako na obrázku co jsem poslal 4.8.2023/23:31. Udělal jsem test: Start do 1m výšky a přistání. Komunikace v pořádku, dron dobře stál. Dal jsem také MODE 2 aby nebyla asi výchylka (chyba) do strany.
 

Attachments

 • GUI-Instalace.PNG
  GUI-Instalace.PNG
  29 KB · Views: 5
 • GUI-Port COM 9 neex.PNG
  GUI-Port COM 9 neex.PNG
  97.9 KB · Views: 5
 • GUI-STMicroel.PNG
  GUI-STMicroel.PNG
  17.4 KB · Views: 5
Last edited:
Project WTFD + h-elsner :
I can't, I'm exhausted. 2 days. I'm just confused. The GUI does not connect.
Where is the buried little dog.
Have you used the USB cord to connect to some device other than the Drone?
Some Windows 7 computers will not run the GUI unless they are fully updated. But I believe all Windows 10 computers came with the needed drivers.
This is the GUI version I use. This version does not appear to require setup. It was reinstalled this morning on both Windows 10 and Windows 7 machines. It unzips and you can start it.

Použili jste USB kabel k připojení k jinému zařízení než k dronu?
Některé počítače se systémem Windows 7 nespustí grafické uživatelské rozhraní, dokud nebudou plně aktualizovány. Ale věřím, že všechny počítače s Windows 10 byly dodány s potřebnými ovladači.
Toto je verze GUI, kterou používám. Zdá se, že tato verze nevyžaduje nastavení. Dnes ráno byl přeinstalován na Windows 10 i Windows 7. Rozbalí se a můžete jít.
 

Attachments

 • TyphoonH GUI v1.1.10.zip
  8.6 MB · Views: 3
From the pictures I can see that STM Virtual serial port driver was successful installed. It seems that happens during installtion of GUI.
GUI is right, the COM port is the correct communication interface (not USB) because Typhoon H has a build-in Serial-to-USB converter.
The number of the COM port should be automatically detected by the GUI (here COM9) but Windows has it's own head and may change te port accidently (nobody understands what Windows does or for what is good for).
Again, please look at the device manager if and what COM port appears when you plug in the USB cable to Typhoon H. It should work with and without a battery in drone. The MCU board will be supplied with 5V by USB. You need only switch on the drone if you want to access to GPS or ESC.
If the port will be not reconized by GUI disconnect and connect again the USB cable.

br HE
 
Použili jste USB kabel k připojení k jinému zařízení než k dronu?
Některé počítače se systémem Windows 7 nespustí grafické uživatelské rozhraní, pokud nebudou plně aktualizovány. Ale věřím, že všechny počítače s Windows 10 byly dodány s potřebnými ovladači.
Toto je verze GUI, kterou používám. Tato verze zřejmě nevyžaduje nastavení. Byl přeinstalován dnes ráno na počítačích s Windows 10 i Windows 7. Rozepne se a můžete začít.

Použili jste USB kabel k připojení k jinému zařízení než k dronu?
Některé počítače se systémem Windows 7 nespustí grafické uživatelské rozhraní, dokud nebudou plně aktualizovány. Ale věřím, že všechny počítače s Windows 10 byly dodány s potřebnými ovladači.
Toto je verze GUI, kterou používám. Zdá se, že tato verze nevyžaduje nastavení. Dnes ráno byl přeinstalován na Windows 10 i Windows 7. Rozbalí se a můžete jít.
Děkuji, kabely jsou původní a myslím, že správné. Dělal jsem spojení na GUI před jedním rokem bylo to dobré a používám tyto kabely i pro ST16. Budu zkoušet. Ano, WIN 10 by měl mít komplet software.
Poznámka- info: Nabíjení baterie ve ST16 je pomalé. Používám pro nabíjení někdy IMAX B6. Pozor, kdo by to použil, musí znát a rozumět Voltu a Amperu. Potom je to v pořádku.
 

New Posts

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
20,845
Messages
240,668
Members
26,913
Latest member
icugetlit